Jaké je Action Learning MBA na TC Business School

 

Action Learning MBA je manažerské vzdělávání zaměřené na praxi, při němž se manažerské dovednosti nezlepšují „biflováním“, ale řešením reálných problémů reálných firem.

Co je jedním z nejzásadnějších problémů mnoha manažerů? Dovolíme si tvrdit, že je to

žádné nebo nedostatečné vzdělání zaměřené na manažerské dovednosti, vedení lidí a interpersonální dovednosti obecně.

K tomu pak lze směle přidat nechápání hlubších souvislostí v managementu, nevnímání naprosto zásadního vlivu firemní kultury a organizační struktury na celkové výsledky firmy. 

Proč to tak je?

Mnoho manažerů se na svou pozici dostane postupným vývojem. Ať už jako zakladatel a majitel firmy nebo prostě “povýšením”. Většinou ale nikoho nenapadne, že mít dobré nápady či být skvělým odborníkem ve své oblasti jaksi není zárukou i stejně dobrých dovedností manažerských. 

A co manažersky zaměřené vzdělání z vysoké školy? Dobrý start?

Ač neradi, musíme říct, že jsme se v naší dlouholeté lektorské praxi bohužel setkali (a stále setkáváme) s mnoha příklady, kdy absolvent manažerského studia sice dokázal odpřednášet mnoho pouček a teoretických znalostí, ale: 

Když se měl postavit před živé lidi a řešit, že nechtějí spolupracovat, nebo se dokonce hádají, či že nikdo ve firmě nechce převzít iniciativu a zodpovědnost a vše tak leží na bedrech manažera, najednou mu došla “munice”.

Jak z toho ven?

Na prvním místě si samozřejmě musí firma (vedení firmy) nebo sám manažer uvědomit, že: 

Manažerské vzdělávání a kontinuální rozvoj manažerských dovedností jsou pro přežití a rozvoj každé společnosti naprosto nepostradatelné.

Je to totiž investice, která se bude po celý zbytek kariéry manažera znovu a znovu mnohonásobně vracet.

 

Martin Keyř

„Zjistil jsem, že mi chybí manažerské vzdělání. Vystudoval jsem sice fakultu managementu, ale prakticky jsem toho o řízení lidí moc nevěděl. Hledal jsem a TC Business School byla jedna z možností, pro kterou jsem se rozhodl.“

Martin Keyř, Senior manažer, Česká spořitelna a.s.

 

Jaroslav Holý

„Jsem manažerem, který vyrostl z praxe. Do firmy jsem nenastupoval s potřebným teoretickým vzděláním a tak jsem byl nucen všemu se postupně naučit, na většinu věcí si sám přijít. Studium dalo mnoha mým názorům a postupům ta pravá jména. Naučilo mě dívat se na vše z většího nadhledu, přemýšlet o strategii, vizích i akceptovat názory a odlišné perspektivy, které jsou často relevantní a správné.“

Jaroslav Holý, Ředitel Odboru marketingu a komunikace, CzechInvest

 

Action Learning MBA je zaměřeno především na: 

Zvládnutí nejdůležitějších manažerských a interpersonálních dovedností a jejich okamžité užití a trénování v praxi.

A to vše navíc na reálných problémech firem z nichž studenti přicházejí. Nezapomeňte, že opravdu se naučit = skutečně dělat (výzkumy ukazují, že si zapamatujeme jen 10 % z toho, co čteme, 20 % z toho, co slyšíme, ale až 90 % toho, co sami vyzkoušíme).

Je to studium velmi živé, zábavné a interaktivní, ale také náročné. Samotný titul MBA je pak už jen příjemným bonusem, rozhodně ne hlavním cílem.

(Kandidátům, kterým by šlo jen o titul, doporučujeme aby si vybrali jinou MBA školu.)

 

K jakým cílům studium MBA směřuje

Základním cílem Action Learning MBA studia je naučit se vést lidi takovým způsobem, abyste s jejich pomocí co nejlépe a nejefektivněji dosahovali cílů vaší organizace. Co to ale znamená konkrétně:

 • Osvojit si či prohloubit zásadní manažerské dovednosti, jako jsou vedení lidí, delegování, řešení konfliktů, efektivní plánování a řízení projektů a mnoho dalších.
 • Začít rozpoznávat, na čem v businessu opravdu záleží, co má naprosto zásadní vliv na výsledky celé firmy, čemu je třeba věnovat dostatek času a co nás naopak jen zdržuje. Důraz je vždy kladen na chápání každého tématu v hlubších souvislostech.
 • Získat nadhled a schopnost pracovat s firmou jako s celkem na rozdíl od věčného tonutí v detailech
 • Objevit a začít napravovat svá slabá místa, o kterých zatím možná nemáte ani tušení, ale přitom jsou to zcela zásadní překážky dosahování vašich cílů.
 • Uvědomit si, že management je především práce s živými lidmi a že zvládnutí interpersonálních dovedností je pro manažera alfou a omegou. V rámci celého studia je kladen důraz na jejich praktické procvičování.
 • Naučit se vytvářet lepší prostředí pro spolupráci v týmech a organizacích, a díky tomu pak vytěžit maximum z vnitřního potenciálu každého pracovníka.
 • A v neposlední řadě - naučit se učit z každodenní praxe - i po skončení studia být stále otevřený učení, vnímat okolí, uvědomovat si, co se daří, a co nikoli a na základě toho se dále posunovat a zlepšovat. Prostě se co nejčastěji dívat na svět skutečně otevřenýma očima, vidět příležitosti a vytěžit z nich maximum.
 

Proč je tak těžké tyto cíle bez důkladného studia naplnit?

Jakýkoliv rozvoj (včetně toho manažerského) vyžaduje dostatek času, aby se člověk mohl na chvíli zastavit a uvědomit si, že by se v něčem potřeboval zlepšit a co konkrétně to je. A čeho mají manažeři většinou nejméně? Správně, právě času.

V čem tkví příčiny většiny problémů a neúspěchů manažerů? Každý by to možná popsal trochu jinými slovy, ale faktem zůstává, že je to především:

Neschopnost najít si čas na ty skutečně důležité a strategické záležitosti a rozhodnutí.

V podstatě postupně vzniká “zakletý” kruh, kdy díky nedostatečným manažerským dovednostem nedokážeme správně komunikovat s lidmi, které máme vést, nedokážeme správně delegovat úkoly a zodpovědnost, následně nedostáváme očekávané výstupy a utvrzujeme se v pocitu, že se na nikoho nedá spolehnout, vše leží jen na našich vlastních bedrech.

Nemáme tak na nic čas, protože stále řešíme jen operativu.

Následně je pro nás ještě obtížnější delegovat a spolehnout se na ostatní, což v takovém stavu v podstatě není možné. Začínají se objevovat závažnější problémy v komunikaci, dost možná spory mezi lidmi, na jejichž spolupráci závisí výsledky celého týmu.

Musíme tak stále častěji “hasit” nejrůznější problémy a máme stále méně a méně času.

Prostě se na nás valí tolik operativních povinností a úkolů, které je nutné vyřešit nejpozději včera, že si nenajdeme čas alespoň na chvíli zastavit, získat nadhled a ujasnit si, zda vedeme firmu nebo tým lidí, který máme na starosti, opravdu tím správným směrem.

Ba co víc, mnoho manažerů si ani neuvědomuje, že by někde mohla být chyba nebo že by se dokonce něco mohlo změnit k lepšímu u nich samotných.

I proto je Action Learning MBA vedeno formou třídenních intenzivních soustředění, které člověka doslova vytrhnou ze zajetých kolejí a dají mu tak šanci zastavit, uvědomit si daleko více souvislostí a ze studia tak pro sebe vytěžit skutečně maximum.

 

Jaroslav Holý

„Metoda Action Learning si mě získala už při prvním setkání na „zkušební hodině“. Propojení praxe a teoretických modelů se ukázalo být tou nejlepší cestou, jak se dále rozvíjet. Navíc metoda výuky v podobě 3denních intenzivních bloků, kdy student dokáže „utéct“ z běžné pracovní reality a opravdu se soustředit na probíraná témata a projekty se ukázala jako velice efektivní. Vždy jsem z tohoto soustředění odjížděl plný energie a nápadů, jak posunout naše interní procesy a myšlení novým, lepším směrem.“

Jaroslav Holý, Ředitel Odboru marketingu a komunikace, CzechInvest

 

Přínosy studia - co se na Action Learning MBA učí

Základní přínosy studia Action Learning MBA s TC Business School lze shrnout do tří následujících kategorií. Důležité je však rovněž chápat, že zcela zásadním přínosem je podávání informací v širších souvislostech, což výrazně usnadňuje jejich chápání a možnost následného užití v praxi.

1. Poznatky ze všech důležitých oblastí managementu

První kategorií jsou samozřejmě poznatky ze všech důležitých oblastí managementu, které jsou vždy probírány a diskutovány ve vzájemných souvislostech, aby byly skutečným přínosem pro praxi každého studenta.

V co nejširším měřítku jsou tyto poznatky v rámci skupinových prací ihned aplikovány na řešení reálných problémů ve firmách zúčastněných studentů, aby došlo k jejich osvojení.

Mezi nejdůležitější oblasti patří:

 • Zásadní a často neuvědomované vlivy, které mají firemní kultura a struktura organizace na chod firmy, proč si jich začít všímat a jak s nimi dlouhodobě pracovat.
 • Různé styly vedení lidí; kdy je vhodné který z nich použít pro dosažení adekvátní reakce vedeného člověka, co nejlepších výsledků a postupné vychovávání zcela samostatných, zodpovědných a aktivních pracovníků.
 • Projektové řízení - jak efektivně tvořit, řídit a vyhodnocovat projekty (a to vše na jedné A4!)
 • Strategický marketing a jeho ústřední, nepostradatelná role ve firmě; jak se dívat na služby či produkty vaší firmy očima zákazníků a získat tím skutečnou konkurenční výhodu.
 • Řízení lidských zdrojů a jeho naprosto zásadní vliv na směrování a výsledky firmy; jak přistupovat k výběru nových pracovníků - přijímat hotové odborníky nebo si je raději vychovat? Jaký vliv má způsob odměňování na směrování celé firmy.
 • A mnoho dalších.

2. Interpersonální dovednosti

Interpersonální dovednosti jsou nepostradatelnými nástroji každodenní praxe manažera, které mohou znamenat rozdíl mezi naprostým selháním, a naopak velkým úspěchem. Kromě diskuze nad těmito dovednostmi je při každém soustředění věnováno mnoho prostoru pro jejich praktický nácvik, a to především během nejrůznějších skupinových prací.

Mezi základní probírané dovednosti např. patří:

 • delegování (jak to zařídit, aby se vám delegované úkoly nevracely zpět), 
 • naslouchání (kolik drahocenných informací vám utíká mezi prsty a co s tím dělat),
 • zpětná vazba (jak ji dávat, přijímat a proč bez ní nepřežijete),
 • vyjednávání,
 • řešení konfliktů a mnohé další.

3. “Přeinstalace operačního systému” manažera

Kromě dvou předešlých kategorií probíhá jakoby na pozadí celého procesu výuky něco, co by šlo obrazně nazvat “přeinstalací operačního systému”.

Díky neustálé interakci všech zúčastněných, podpoře a vedení zkušených lektorů, z více pohledů diskutovaným tématům a jistě i díky mnoha dalším faktorům, mají studenti šanci získávat zcela nové vhledy, začínají chápat, v čem dělají třeba i po celou svou dosavadní kariéru chyby, kterých si nikdy dříve ani nevšimli, ale přitom mají zásadní vliv na jejich práci i osobní život.

Tyto stěžejní okamžiky jsou pro rozvoj manažera často nejcennější, protože člověk najednou vidí svou situaci z úplně jiného úhlu a v novém světle. Otevírají se mu tak zcela nové obzory, o kterých do té doby často vůbec netušil.

Jedním z příkladů tu může být uvědomění, že porady vůbec nemusí vést vždy jen ředitel či vedoucí oddělení, že je naopak daleko výhodnější, pokud je vede někdo jiný, popř. že se na vedení porad cyklicky střídají všichni členové týmu.

A ještě něco navíc

Důležitou roli v učení hrají rovněž ostatní studenti, kteří jsou z nejrůznějších firem a úrovní managementu, což přináší velmi široké spektrum pohledů na každou tématiku a řešený problém.

Dále se pracuje se spoustou testů, které mohou každému naznačit, kde jsou jeho slabé a silné stránky, kde je potřeba na sobě zapracovat a čeho naopak začít využívat víc.

Tím nejdůležitějším a nejzásadnějším přínosem je však skutečnost, že studium u absolventů vede ke:

Zvýšení dlouhodobě udržitelného výkonu a celkových výsledků organizace, projektu nebo prostě toho, čemu se člověk věnuje.

 

Josef Kotval

„Samozřejmě jsem zvažoval různé školy, studoval systémy akreditací apod., ale nakonec se ukázala TC Business School jako správná volba – z mého pohledu ze tří hlavních důvodů.

Zaprvé – studuje se v češtině. MBA nemá být jazyková výuka. V cizím jazyce unikne mnoho nuancí a drobností, které se nakonec mohou ukázat jako velice cenné a přínosné pro studentovu praxi.

Zadruhé – systém Action Learning. Žádné nudné přednášky, ale vlastní iniciativa, kterou člověk přispívá sobě i ostatním. Projekty, zpracované během studia, jsem skutečně využil v praxi firmy kterou jsem tehdy řídil i té, kterou řídím v současnosti. Profit pro mne: studium – manažer – byznys.

Zatřetí – kolegové, se kterými jsem studoval, byli ze všech možných oborů, často velice vzdálených tomu mému. Jednoznačná výhoda. Příliš úzká specializace vede k orientaci výhradně na vlastní branži a její specifika; naopak, pestrost a různorodost umožňují vidět problémy a řešení v širších a obecnějších souvislostech. Navíc – byl jsem nadšen z lektorů – všichni z nich byli lidé z praxe, kteří denně řešili problémy podobné těm mým.“

Josef Kotval, Plant Manager, Tower Automotive Czech Republic s.r.o

 

Martin Keyř

„Je perfektní, že se při studiu řeší příklady z praxe (nedělají se case study z Ameriky, které jsou jen na papíře). Pracuje se na reálných projektech studentů, řeší se problémy a situace, které je nejvíce tíží v jejich pracovním životě. Studium se tak významně obohacuje, oproti tomu, co člověk zažije jinde.“

Martin Keyř, Senior manažer, Česká spořitelna a.s.

 

Pro koho je Action Learning MBA vhodné

Obecně řečeno pro každého, kdo má vést třeba jen dva tři lidi, stejně jako pro ředitele mega korporace. V každém z následujících případů vám bude studium rozhodně přínosné:

 • Jste v managementu úplným nováčkem, zatím trochu tápete, ale nezbytně si potřebujete osvojit správné manažerské schopnosti, bez nichž nemůžete ve firmě existovat a růst.
 • Máte spoustu vědomostí o managementu ze školy či knih, ale chybí vám praktické zkušenosti a zjišťujete, že s živými lidmi fungují všechny teorie trošku jinak než na papíře.
 • Jste již ostříleným manažerem/manažerkou, ale stále cítíte potřebu učit se a zlepšovat, abyste dokázal/a používat nejnovější metody řízení projektů a vedení lidí a dosahoval/a tak svých cílů efektivněji.
 • Jste majitelem či majitelkou firmy a zjišťujete, že na její řízení pomalu přestáváte stačit, anebo chcete nastartovat další růst firmy.
 • Chcete prostě růst jako manažer či manažerka a toužíte vést lidi kolem vás k výjimečným výsledkům.

Ve všech těchto (a samozřejmě mnoha dalších) případech vám studium na TC Business School bude přínosem, pokud jste ovšem člověk otevřený skutečnému poznávání a učení se a chápete toto studium jako investici do vaší budoucnosti.

Absolventům našich kurzů MBA se daří. Ať za úspěch považujete zvýšení manažerského vlivu, lepší fungování vlastní firmy, větší uspokojení z práce nebo vyšší plat.

 

Miluše Pfaffová

„Studium mi dodalo větší sebevědomí, podporu pro moje rozhodování, vedení lidí... Získala jsem více informací z ostatních firem i z jiných oborů, kde řeší obdobné problémy. Neobdržela jsem žádný zaručený návod, ale získala informace o možnostech řešení, naučila jsem se využívat odbornou literaturu, získávat informace z jiných firem. Již po několika měsících studia jsem získala několik velice příjemných zpětných vazeb od kolegů o změně mého chování, což mě dále motivovalo nejen ke studiu, ale i k dalším změnám. Jak jsem již uváděla, získala jsem větší nadhled a tím jsem více svých povinnosti delegovala na kolegy a já získala čas na provádění postupných změn ve firmě nejen souvisejících se zpracovanými projekty. “

Miluše Pfaffová, obchodní ředitelka, Farmet a.s.

 

Jiří Kotrba

„Po patnácti letech na stejné pozici jsem získal pocit, že mě již na tomto místě nemá co překvapit, že se mi moje práce stává nudnou rutinou a pokud neučiním změnu, nebude mě má práce bavit. Namísto toho, abych měnil zaměstnání, pokusil jsem se najít něco, nebo někoho, s kým bych mohl obohatit svůj život, najít nové výzvy. Něco, co by mi dodalo další impuls, naplnilo mě radostí a dodalo nových sil do života. Vůbec jsem tehdy neuvažoval, že to bude program MBA.

Studium s firmou TC Management mohu doporučit všem, kteří se nebojí, že budou muset opustit své návyky, své pravdy a občas přijmout řešení, se kterým ne vždy plně souhlasí. K takovému či podobnému zjištění se však musí prokousat každý sám a překonat vlastní hloupost. Na studiu oceňuji to, že jsem našel víc, než jsem hledal. Získané znalosti lze užít nejen v profesním, ale i osobním či veřejném životě. Uvědomil jsem si, že chci žít svůj život a ne život podle někoho jiného. “

Jiří Kotrba, výkonný ředitel, Strojírny Podzimek s.r.o.

 

Martin Keyř

Studium naplnilo moje očekávání. Od té doby, co jsem začal studovat, tak jsem se posunul na pozici seniorního projektového manažera, navíc ve společnosti, která je číslem 1 na bankovním trhu.

Důležité, co si odnáším je: naučit se nemít jedno řešení správné. Studium na škole TCBS nehledá a nenabízí jedno správné řešení. Na danou konkrétní situaci v daném čase a v dané situaci je to řešení jiné. Škola člověka učí vybírat varianty řešení, to je jedna z největších výhod školy, a ne že pouze jedno řešení je správné.

Nyní se cítím jako manažer, který je schopen řídit týmy nejenom v rámci České republiky, ale i mezinárodní týmy v rámci Evropy. Myslím, že v současné době jsou moje interpersonální dovednosti - vlastně klíčová dovednost každého manažera - na velmi slušné úrovni. “

Martin Keyř, Senior manažer, Česká spořitelna a.s.

 

Lektoři TC Business School se představují

Tým lektorů-manažerů soustředěný v TC Business School se specializuje na komplexní vzdělávací a poradenské služby pro manažery a management.

Byli jsme jedním z prvních poskytovatelů MBA studia v České republice a v současnosti jsme spolu s naším holandským partnerem jediní, kdo v Evropě nabízí manažerské vzdělávání formou Action Learning.

Od roku 1998 prošlo našimi manažerskými kurzy, programy rozvoje managementu i koučinky více než 1300 českých i slovenských manažerů z bezmála 350 firem, institucí a organizací.

Každý z lektorů TC Business School má dlouholeté zkušenosti z manažerské i lektorské praxe, někteří jsou držiteli prestižních manažerských ocenění a nikdo není čistým akademikem.
 

 

Seznam lektorů

Honza Bloudek Detail lektora Poslat dotaz

“Po absolvování oboru pozemní stavby a inženýrská informatika na stavební fakultě ČVUT v roce 1988 jsem 2 roky působil jako asistent na katedře systémového inženýrství na ČVUT. V roce 1991 jsem se vrhl na podnikání a založil firmu Comdes zaměřenou na reklamu a marketing, kde mezi naše klienty patřil Procter&Gamble, CocaCola, ČMFS a mnoho dalších společností. V roce 2004 jsem firmu prodal a stal jsem se interním lektorem a později i společníkem TC Business School. Od roku 2014 jsem také předsedou Českého horolezeckého svazu.”

Honza Bloudek Lektor a konzultant / TC Business School
Předseda / Český horolezecký svaz

Honza Bloudek
Michal Bugár Detail lektora Poslat dotaz

“Popri štúdiu na Fakulte Elektrotechniky a Infromatiky STU v Bratislave som dostal možnosť pracovať v nadnárodnej logistickej spoločnosti ako podpora IT. Časom sa ukázalo, že spoločnosť potrebuje ľudí ako ja a zrazu som viedol tím informatikov poskytujúci služby používateľom v piatich krajinách spoločnosti s dovedna dvadsiatimi pobočkami a takmer päťsto používateľmi. Medzi poslednými dvomi vetami ubehlo takmer dvanásť rokov a ja som sa rozhodol pre zmenu. Vstupil som do mladej spoločnosti, ktorá vyrába dentálne pomôcky a so sídlom v Bratilsave riadi obchod po celom svete. Tu som dostal možnosť tvoriť a realizovať stratégiu rozvoja informačných technológií s priamym dopadom na stratégiu a smerovanie celej organizácie. To všetko ma doviedlo tam, kde som dnes...k budovaniu vlastnej spoločnosti...”

Michal Bugár majitel / MegaBIT Services

Michal Bugár
Sláva Kubátová Detail lektora Poslat dotaz

“Po absolvování Filozofické fakulty UK a získání doktorátu jsem učila manažery různých českých firem. V roce 1992 jsem založila firmu MANAGEMENT TC, s.r.o. zaměřenou na vzdělávání manažerů se specializací na cizí jazyky a management. V 90. letech jsem zastupovala Českou republiku v mezinárodní organizaci pro tvorbou norem ISO a podílela se na sestavování norem ISO 14000. V téže době jsem pracovala  i na projektech EU podporujících rozvoj zemí východní Evropy. V roce 1997 jsem byla díky referencím z programů Intercultural Managementu oslovena nizozemskou Business School Netherlands s nabídkou realizovat programy Action Learning MBA v ČR, což vyústilo do založení TC Business School v roce 1998. V současnosti jsem společníkem a lektorem TCBS a spolu s Business School Netherlands a Sheffield Hallam University se jako akademická manažerka a lektorka podílím na podobě doktorandských kurzů Action Learning DBA International. Jsem certifikovaným coachem Action Learning a spoluautorkou knih o managementu.”

Sláva Kubátová Lektor a konzultant / TC Business School

Sláva Kubátová
Tomáš Bujna Detail lektora Poslat dotaz

“Při studiu Fakulty managementu UK v Bratislavě jsem pracoval v rodinné firmě vyrábějící hydraulické ruky. Po absolvování studií finančního managementu ve Francii jsem nastoupil do společnosti Norske Skog Štětí, kde jsem působil nejprve jako finanční ředitel a posléze i jako ředitel pro rozvoj lidských zdrojů a komunikaci. V roce 2008 jsem byl součástí týmu, který z rozhodnutí vlastníka připravil a zrealizoval ukončení činnosti společnosti a prodej novému vlastníkovi. Po ročním působení v LEGO Production, kde jsem vedl středisko sdílených služeb v oblasti IT, správy budov a financí, jsem v roce 2009 nastoupil jako lektor do TC Business School. V současné době jsem také lektorem a supervisorem doktorandů v International DBA poskytovaném naším partnerem Business School Netherlands. Jsem také spoluautorem knih o managementu z řady Action Learning - Praktický management.”

Tomáš Bujna Lektor a konzultant / TC Business School

Tomáš Bujna
Marian Necpal Detail lektora Poslat dotaz

“Po absolvování studia na VŠ veterinárního lékařství v Brně jsem se několik let věnoval praxi v oboru a zároveň jsem pracoval v obchodní firmě s veterinárními léčivy a krmivy. Časem převládla práce v obchodní společnosti, kde jsem pracoval téměř dvacet let. Pracoval jsem pro firmy Cymedica a Samohýl a.s. a věnoval jsem se hlavně obchodu, marketingu a budování značky. Vedl jsem obchodní týmy o velikosti desítek prodejců a v poslední době jsem pracoval na různých manažerských pozicích a spolupodílel se na tvorbě strategie firmy a na programech rozvoje managementu.”

Marian Necpal Lektor / TC Business School

Marian Necpal
David Műller Detail lektora Poslat dotaz

“V průběhu studia práv na MU v Brně jsem začal v roce 1993 podnikat a postupně jsem se podílel na založení několika firem, ve kterých jsem zastával různé manažerské posty. Mezi hlavní obory, ve kterých jsem se dosud pohyboval, patří finanční služby, importní a velkoobchodní činnost, distribuce dárkového zboží, obchodování s čajem a kávou a farmaceutická výroba (produkce přírodních alergenů pro laboratorní zpracování). V roce 2001 jsem začal u TC Business School studovat MBA, které jsem v roce 2006 dokončil. Od roku 2007 s TC Business School spolupracuji jako interní lektor.”

David Műller Lektor a konzultant / TC Business School
Jednatel / Manu JTC, s.r.o.

David Műller
Libor Šteffek Detail lektora Poslat dotaz

“Po absolvování oboru Finance a bankovnictví na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě v roce 1992 jsem nastoupil do Komerční banky, kde jsem měl na starosti úvěry a kapitálové obchody. V letech 1994 až 2003 jsem pracoval v UPC Česká republika nejdříve jako vedoucí finančního plánování a později jako finanční ředitel. Od roku 2004 jsem působil na pozici finančního a administrativního ředitele ve firmě TOYOTA TSUSHO EUROPE pro Českou republiku, v roce 2011 jsem se stal generálním ředitelem pro Maďarsko a od roku 2013 taktéž generálním ředitelem pro Českou republiku. V letech 2016 - 2018 jsem působil v roli generálního ředitele pro Turecko. V současné době jsem jako regionální ředitel TOYOTA TSUSHO EUROPE zodpovědný za firemní aktivity pro region Evropy.”

Libor Šteffek Lektor / TC Business School
Generální ředitel / TOYOTA TSUSHO EUROPE

Libor Šteffek
John McAuley Detail lektora Poslat dotaz

“John vede program DBA International, jež poskytuje Business School Netherlands v spolupráci s TC Business School.

Moje hlavní pedagogická zkušenost spočívá v oblastech jako rozvoj organizací, poradenství a řízení změn. Pracuji zejména se studenty postgraduálních programů a můj výzkumný zájem se zaměřuje zejména na kulturu a rozvoj managementu jako profese. Byl jsem odpovědný nejen za rozvoj programů PhD a DBA, ale také za mezinárodní spolupráci na programu DBA International s Business School Netherlands, kde jsem dodnes course leader, a na DBA Europe s Munich Business School."

Také jsem zastřešil novou edici naší knihy (společně s Joanne Duberley a Philem Johnsonem) „Organization Theory: Challenges and Perspectives“, kterou vydalo nakladatelství Pearson. V mé současné roli jako Emeritus Professor dále přispívám k učení a mentorování kolegů jak individuálními kontakty, tak i jako jeden z přednášejících programu rozvoje supervisorů na Sheffield Hallam University.

Rozhovor s Johnem o jeho roli v DBA a budoucnosti programů DBA si přečtěte na našem blogu.

John McAuley Course Leader DBA / Business School Netherlands
Sheffield Hallam University

John McAuley
Ladislav Přívozník Detail lektora Poslat dotaz

“Po absolvování ČVUT v roce 1989 jsem několik let pracoval jako vyučující a zástupce ředitele na SOU železničním. Od roku 1993 jsem působil v několika energetických společnostech nejprve jako programátor a analytik a od roku 1999 jako vedoucí útvarů, projektový manažer, IT integrátor a systémový architekt. Podílel jsem se na rozsáhlých harmonizačních IT projektech v rámci zemí střední a východní Evropy a jako projektový manažer řídil implementační IT projekty především systémů SAP. Od roku 2008 jsem majitelem a ředitelem společnosti G3consult zaměřené na systémové IT činnosti pro energetické společnosti, jako je například E.ON Distribuce ČR, Teplárna Brno, Pražská teplárenská. Zabýváme se např. digitalizací komunikačních kanálů, návrhy a implementací portálových řešení a návrhy a rozvojem systémů SAP.”

Ladislav Přívozník Lektor / TC Business School
Jednatel / Společnost G3consult

Ladislav Přívozník
Viktor Bosák Detail lektora Poslat dotaz

“Od začátku kariéry se pohybuji na pomezí psychologie a řízení lidských zdrojů. V roce 1995, ještě v průběhu studia psychologie na Filozofické fakultě UK, jsem jako člen kmenového týmu dostal příležitost podílet se na budování Linky bezpečí a jejího krizového centra. O 2 roky později jsem se stal manažerem projektu a řídil tým 130 lidí. V roce 2001 jsem si otevřel vlastní psychologickou praxi, v rámci níž se věnuji individuálním klientům a rodinám. Vedle toho spolupracuji s různými organizacemi, a to jak z neziskové, tak z podnikatelské sféry, kde se většinou podílím na řízení lidských zdrojů.”

Viktor Bosák Lektor a konzultant / TC Business School
Psycholog / Soukromá psychologická praxe

Viktor Bosák
Hanna Bakker Detail lektora Poslat dotaz

“Hanna je setadvisorem skupin MBA Business School Nederland.

S TC Business School spolupracuje hlavně při tréninku lektorů Action learning. Proto ji poměrně často můžete potkat v Praze.

Podílela se na spolupráci při organizaci a vedení kurzů International/Intercultural Managementu pro holandské a české studenty. V současnosti se věnuje především doktorandskému programu International DBA, pořádaném ve spolupráci Sheffield Hallam University, BSN a TCBS.

Ve volných chvílích ráda cestuje po Čechách. Jejím snem je navštívit všechny naše hrady a zámky. Hraje golf o kterém říká, že ji velmi uklidňuje.”

Hanna Bakker Trenér Lektorů TCBS / Business School Nederland

Hanna Bakker
Zdeněk Buřival Detail lektora Poslat dotaz

“Po absolvování oboru technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického v Brně jsem se jako programátor a analytik a následně samostatný výzkumný a vývojový pracovník věnoval vývoji informačních systémů v oblasti logistiky. Postupně jsem přes programování a analýzy došel až k vedení týmů. V roce 1989 jsem spoluzaložil firmu AURA, kde jsem dnes výkonným ředitelem. Firma se specializuje na vývoj a implementaci informačních systémů v oblasti vojenské logistiky a mezi naše největší klienty patří Ministerstvo obrany a Armáda České republiky.”

Zdeněk Buřival Externí zkoušející / TC Business School
Výkonný ředitel / AURA, s.r.o.

Zdeněk Buřival
Zdislav Boháček Detail lektora Poslat dotaz

“Od roku 2000 jsem pracoval ve společnosti T-Mobile. Moje role spočívala v řízení týmu, v jeho rozvoji, plánování budoucích aktivit, řízení rozpočtu týmu, řízení lidských zdrojů a jednání s našimi dodavateli. Podílel jsem se na rozhodovacích procesech Service Developmentu, jako například definice strategie, plánování roadmapy služeb, rozpočtování projektů a účast v řídících výborech projektů. Při studiu MBA jsem pochopil, že opravdu nemá smysl předjímat, ale naopak využívat to co mi ALP nabízí, neb po zamyšlení jsem musel uznat, že plánování je důležitější, respektive tvoří základ pro ostatní změny. Zkušenosti získané během studia mám šanci využít i na nové pozici ve firmě Vodafone, kam jsem nastoupil v průběhu roku 2019.”

Zdislav Boháček vedoucí týmu / Vodafone

Zdislav Boháček
Vladimír Nývlt Detail lektora Poslat dotaz

“Po absolvování oboru dopravní stavby na Stavební fakultě ČVUT v roce 1976 jsem působil v oblasti stavebnictví. V roce 1983 jsem absolvoval postgraduální kurz automatizovaných systémů řízení na Matematicko-fyzikální fakultě UK a pracoval jako programátor a analytik. V roce 1986 jsem se stal odborným asistentem na katedře inženýrské informatiky na Stavební fakultě ČVUT. V letech 1991 až 1992 jsem vystudoval MBA na Newcastle Business School ve Velké Británii. Po návratu do ČR jsem byl ředitelem koncepce a rozvoje v Českých drahách a následně konzultantem v oblasti business strategie a informačních systémů. V letech 2000 až 2007 jsem působil jako Key Account Manager ve společnosti SAP se zaměřením na podporu projektů zejména ve velkých společnostech a v letech 2007 až 2008 ve společnosti Hewlett-Packard. V současnosti provozuji samostatnou konzultantskou činnost a jako lektor spolupracuji s různými vzdělávacími institucemi.”

Vladimír Nývlt Externí lektor / TC Business School

Vladimír Nývlt

Seznam manažerů

Detail manažera Poslat dotaz

“Po vystudování informatiky a tělesné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsem působila několik let ve školství a poté jsem sbírala zkušenosti v reklamní agentuře. Do TC Bussines School jsem nastoupila na začátku roku 2010 jako manažerka studia 2. fáze MBA, avšak mé působní zde netrvalo dlouho. Ještě tentýž rok jsem odešla na mateřskou dovolenou. Do TC Bussines School jsem se vrátila s dvěma dětmi – synem Filipem a dcerou Amálií. Svůj volný čas trávím především s rodinou a to v pohybu. Jsem instruktor spinningu, lyžování a snowboardingu, sportovní masér a trenér Atletiky Človíček.”

Petra Sýkorová Manažerka studia MBA / TC Business School

Petra Sýkorová
Detail manažera Poslat dotaz

“V roce 2012 jsem absolvovala doktorské studium na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze a od roku 2011 studuji na Právnické fakultě MU v Brně. V průběhu studia jsem byla na stáži v Portugalsku, kde jsem studovala management a marketing, a v Peru, kde jsem krátce studovala mezinárodní finance a byznys Jižní Ameriky. Od roku 2001 pracuji u Českých aerolinií. S TCBS spolupracuji od roku 2012 jako manažerka studia 1. fáze MBA. Pocházím z Krkonoš a ve volném čase ráda cestuji nebo se věnuji skalnímu lezení, potápění a lyžování.”

Jana Kociánová Manažerka studia MBA 1. fáze / TC Business School
Stevardka / České aerolinie, a. s.

Jana Kociánová
Detail manažera Poslat dotaz

“Vystudovala jsem historii a bulharistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po absolvování vysoké školy jsem pracovala na vízovém oddělení kanadské ambasády v Praze. Poté jsem externě spolupracovala s nakladatelstvím Argo. V TC Business School působím od roku 2010 jako manažerka studia a mám na starosti organizaci 2. fáze MBA. Mám tři děti a ve volném čase ráda čtu a cestuji.”

Lucie Kolomazníková Manažerka studia MBA 2. fáze / TC Business School
Manažerka pro marketing / TC Business School

Lucie Kolomazníková
Detail manažera Poslat dotaz

“Po absolvování střediska vrcholového sportu v Dukle Praha jsem odcestoval do USA, kde jsem pokračoval v házenkářské kariéře v dresu týmu Atlanta Condors. Zároveň jsem si založil agenturu pro studijní program Work & Travel USA, která zajišťovala pracovní místa a ubytování pro studenty z Evropy a Jižní Ameriky.

Na půl roku jsem si pracovně odskočil do Ruské federace a po návratu do USA jsem krátce pracoval jako koordinátor programu Work & Travel pro neziskovou vzdělávací organizaci Greenheart Exchange, (CCI Chicago, IL.)

V roce 2007 jsem nastoupil do organizace Council on International Educational Exchange (CIEE, Boston, MA), která vyvíjí a spravuje programy pro rozvoj mezinárodního vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických. Zde jsem měl na starosti partnery ze střední a východní Evropy.

V roce 2010 jsem se po 10 letech nepřetržitě strávených v zahraničí vrátil do ČR a přes krátké dobrodružství ve světě karet ISIC nastoupil do TC Business School jako manažer. Když najdu volný čas, věnuji ho své rodině, nebo se toulám Evropou na motorce.”

Karel Skopec Manažer studia MBA / TC Business School

Karel Skopec

 

Co udělat nyní

Zaujalo vás studium Action Learning MBA? Ptáte se, zda je vhodné právě pro vás, popř. jak konkrétně by vám mohlo pomoci posunout vaši manažerskou kariéru kupředu? Zajímá vás reálná časová náročnost, možnosti financování či jakékoli další detaily ohledně studia nebo si chcete promluvit s konkrétním lektorem?

Pak se na nás neváhejte obrátit. Velmi rádi vám zodpovíme všechny otázky a pobavíme se s vámi o možnostech a přínosech studia ve vaší konkrétní situaci.

 


Zavolejte nám,
rádi Vám pomůžeme

(+420) 725 388 365

Po-Pá: 8:00-18:00

Nebo nám napište

Poslat dotaz nebo názor