Jaké studium v TC Business School nabízíme?

Studium MBA na TC Business School je rozděleno do dvou kroků – GMP a MBA. První krok zajistí studentům přehled o všech oblastech managementu, druhý jejich znalosti a schopnosti rozvíjí a vede je k praktickým aplikacím. Každý z kroků má jinou hodinovou dotaci i cenu. 

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání a minimálně 3 roky praxe v jakékoli manažerské pozici, nebo v pozici, jejíž důležitou součástí je vedení lidí (např. projektový manažer).

Náš program manažerského vzdělávání je prostřednictvím našeho partnera Business School Netherlands akreditován Akreditační organizací Nizozemska a Vlámska NVAO i nizozemským ministerstvem školství, a je zařazen do tamní soustavy univerzitního postgraduálního vzdělávání. Zároveň ho akredituje americký Acreditation Council for Business Schools and Programs ACBSP a Švýcarská akreditační organizace kvality pro veřejné a soukromé vzdělávací instituce EDUQUA. Více o akreditaci ZDE. 

Termíny zahájení studia

Na rozdíl od klasických univerzit TC Business School otevírá studijní skupiny obvykle ve čtyřech termínech za rok. Do velké míry se přizpůsobujeme potřebám našich  studentů - manažerů, proto nejsou termíny zahájení pevně vázány na školní rok nebo semestry.

1.krok studia – GMP
(General Management Programme)

Program obecného managementu je složený z 11 různých odborností. Absolvent získá přehled o všech oblastech managementu a jejich vzájemné provázanosti. V rámci GMP zpracuje každý účastník 3 projektová zadání (marketing - firma a její produkty z pohledu zákazníka, organizování a koordinování - pohled dovnitř firmy na její schopnost naplnit konkurenční výhodu, a sebereflexe - úvaha studenta o vlastním učení se). Pokud jsou studie vyhodnoceny jako přínosné a získané poznatky a dovednosti vhodně aplikovány na konkrétních situacích, završí student 1. krok MBA vzdělávání získáním mezinárodně uznávaného certifikátu GMP.

Časová dotace GMP je cca 150 hodin práce

 Skládá z pěti soustředění, z nichž každé trvá tři dny. Intervaly mezi jednotlivými setkáními bývají 4-6 týdnů.

Školné je 110 tisíc Kč bez DPH 

To je přibližně Kč 7.300,- za jeden den výuky. Vedle této částky student zároveň uhradí Kč 27.000,- bez DPH za stravu a ubytování během kurzu. Celková cena za studium prvního kroku GMP je tedy Kč 137.000,- bez DPH. Veškeré studijní materiály jsou v ceně.

Výhody studia GMP

Ukončený GMP program je některými firmami nebo úřady považován za minimální kvalifikaci pro vykonávání manažerských pozic nebo vedení projektů. Současně také studenty skvěle připraví pro pokračování v druhém kroku studia MBA.

2.krok studia – MBA
(Master of Business Administration)

V druhém kroku studia se manažeři soustředí na prohloubení a aplikaci poznatků a dovedností, které získali v programu GMP. Zpracují reálné projekty (včetně závěrečného Master projektu), jejichž smyslem je zlepšit výkonnost organizace a podpořit její konkurenceschopnost. V průběhu programu se důsledně využívá týmové spolupráce mezi studenty a sdílení zkušeností z různých organizací a oborů. Využitím originální metodiky výuky Action Learning se čas strávený studiem MBA současně stává nástrojem aktuální práce manažera. Během studia je pozornost směrována k reálným strategickým problémům zúčastněných firem, na které v běžném pracovním dni nezbývá čas. Druhý krok MBA vzdělávání zahrnuje 6 základních odborností a zpracování Master projektu.

Časová dotace 180 hodin společných soustředění

Skládá se ze sedmi plánovaných soustředění, z nichž každé trvá 3 dny. Intervaly mezi jednotlivými setkáními bývají cca 6 týdnů. Další potřebná fyzická nebo online setkání v rozsahu celkem cca 100 hodin si studenti a lektoři organizují v menších týmech sami podle svých časových možností.

Školné činí Kč 205.500,- bez DPH

K této částce je dále připočteno Kč 37.500,- bez DPH za stravu a ubytování během kurzu. Celkem tedy student hradí Kč 243.000,- bez DPH. Veškeré studijní materiály jsou v ceně.

Výhody studia MBA

Absolvent studia MBA se naučí samostatně a účinně řídit procesy, systémy a změny v podniku a reagovat na neustále se měnící vnější i vnitřní podmínky organizace. Titul MBA hraje významnou roli také v přirozeném kariérním postupu, pozitivně ovlivňuje platové zařazení a pomáhá v profesním i osobním růstu.

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vyplněním přihlášky se nezavazujete ke studiu. Budeme Vás kontaktovat s podrobnostmi.