AKREDITACE

Akreditace programu MBA je vlastně potvrzením jeho kvality, kterou podle široce uznávaných standardů hodnotí a akreditaci pak vydává nezávislá akreditační autorita. Její úlohou je průběžně kontrolovat obsah a postupy realizace studia. Může udělovat i odebírat oprávnění k provozování a nabízení konkrétního studijního programu. Aby škola pro svůj program MBA získala akreditaci, musí splňovat řadu podmínek. Standardy výuky jsou pak udržovány 1-2letými audity jakosti, které uděluje akreditační instituce. Některé školy mohou být akreditovány více než jedním orgánem.

Aktuální stav české legislativy neumožňuje akreditaci studia MBA Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Žádný program MBA tak není součástí školského systému České republiky. Proto všechny uznávané školy, které studium MBA v ČR poskytují, mají buď zahraničního partnera akreditovaného u relevantních národních, nebo mezinárodních akreditačních autorit, kterého jménem udělují tituly MBA, nebo svůj program MBA nechaly u takových zahraničních autorit samy akreditovat.


Zahraniční univerzity získávají akreditaci pro své programy MBA obvykle dvěma způsoby. Prvním je národní akreditace, protože většina států na západ od ČR (NL, F, D, GB, USA apod.) zahrnula studium MBA do svého školského systému. Druhým způsobem, který si vybraly i některé školy v ČR, je mezinárodní akreditace obvykle u jedné, nebo vícero zavedených akreditačních autorit. Mezi ně patří FIBAA, ACBSP, AACSB, AMBA nebo EFMD, přičemž kombinace akreditací od posledních třech institucí je obecně považována za známku nejvyšší kvality programu MBA. (Pozn.: Členství v některé z výše vyjmenovaných institucí ještě neznamená, že program MBA byl touto institucí akreditován. Členství obvykle znamená, že tato instituce uznala školu jako poskytovatele manažerského vzdělávání.)


V případě, že program MBA není akreditován národními akreditačními komisemi nebo u některé z výše jmenovaných nezávislých mezinárodních asociací, nelze se při posouzení kvality programu MBA spolehnout na nezávislé expertní hodnocení. Výběr takového programu je do velké míry krokem do neznáma a je patrně nutné zvýšit míru obezřetnosti.

Chcete vědět, které subjekty v ČR uvádějí nebo uváděli na svých stránkách členství v podezřelé IADL? Ověřit, jestli jste nesedli na vějičku nějakého podvodného subjektu - diploma mill? Nebo prostě jenom prouzkoumat platnost akreditace jakéhokoli programu MBA? Ozvěte se nám. Odpoví vám Tomáš Bujna, který se stará o akreditace TC Business School. 

Tomáš Bujna, lektor a zástupce TC Business School u akreditačních institucí ACBSP, ATHEA, MŠMT a MV ČR

PODEZŘELÉ AKREDITACE

Některé subjekty v ČR, jež nazývají své kurzy zkratkou MBA, jsou členy jiných organizací než výše uvedených uznávaných akreditačních autorit. Členství nebo i akreditace subjektu takovou organizací však neznamená, že tento subjekt skutečně poskytuje program MBA, jež splňuje široce uznávané standardy kvality studia MBA a je potřebné blíže zkoumat serióznost dané akreditační instituce. Prvním vodítkem může být, jestli akreditační autorita dává volně k dispozici obsáhlý (spíše stovky než jednotky nebo desítky) seznam škol a programů MBA, které akreditovala.


Za všechny takové podezřelé organizace uvádíme jeden příklad. Celkem častým úkazem v ČR je členství a akreditace programu u britské organizace IADL (International Association for Distance Learning), pro které se rozhodlo hned několik subjektů poskytujících vzdělávací programy formou e-learningu. Kredibilitu IADL jako akreditační organizace však nelze pořádně ověřit. Na stránkách IADL není možné najít seznam členů asociace. Jestli je škola, či jiný subjekt členem IADL, lze ověřit jenom dotazem přes anonymní formulář na stránce IADL. Na stránkách IADL se také nenachází ani jedno jméno fyzické osoby, jež by bylo možné s IADL spojit (předseda, tajemník, sekretářka apod.). [Edit: stránka IADL již neexistuje, organizaci nelze dohledat v britských registrech, nicméně k 30.11.2021 ještě stále několik subjektů v ČR uvádí, že jsou akreditováni IADL.]


Na uvedené adrese v Londýně navíc kromě IADL sídlí v sedmi podlažní budově dalších přibližně 1 300 podnikatelských subjektů. Snad už jenom jako ilustraci lze vnímat fakt, že 21.8.2015 bylo možné na stránkách jedné ze škol v ČR najít certifikát a průvodní dopis od IADL datovaný 1.10.2015. Možná i z těchto důvodů se IADL dostala na seznam neuznaných akreditačních organizací dle Wikipedie. Doporučujeme kliknout na „Talk“ a prozkoumat linky v části o IADL.

DIPLOMA MILLS (TITUL JENOM ZA PENÍZE)

Subjekty poskytující takzvané diploma mills (degree mills) reagují na poptávku po rychlém získání prestižního titulu. Placené univerzitní vzdělání poskytují s pochybnou nebo žádnou akreditací, kurzy jsou často vedeny distančně, prostřednictvím materiálů předávaných on-line nebo vůbec neprobíhají. Jedinou podmínkou získání titulu MBA je úhrada příslušné částky.

Diploma mills jsou v řadě zemí považovány za nelegální a akreditační instituce je neuznávají. Domácím příkladem takové instituce udělující titul bez jakéhokoli studia je známá kauza plzeňských práv.

Neověřené programy obvykle nezaručí naplnění mezinárodních standardů pro MBA studium a už vůbec platnost titulu v zahraničí. Fabrikám na tituly či obchodníkům s diplomy je rozhodně dobré se vyhnout. V České republice je jich stále bohužel dost.